APMT MVII: VERVOLG OVERLEG MET MANAGEMENT 15 NOVEMBER 2021

Op 15 november jl. hebben vakbonden en het management van APMT MVII wederom overleg gehad over de transformatieplannen. Voor ons is het belangrijkste punt in alle overleggen de consequenties die deze plannen hebben voor de werknemers.

 

Nieuwe OR, Nieuwe werkgroep, Zelfde initiatieven
Op 9 november heeft APMT MVII overleg gehad met de voltallige OR om te spreken over de uitgangspunten van het transformatieplan. De OR buigt zich nu over deze uitgangspunten en zal daar op enig moment op terugkomen. Op 10 november, een dag later, is er ook overleg geweest met de (deels) nieuwe werkgroep OR/MT. Omdat de samenstelling van de OR na OR-verkiezingen is gewijzigd was het zaak om de nieuwe werkgroep bij te praten. APMT
MVII stelt dat als gevolg van de gewijzigde samenstelling van de werkgroep sprake is van een kennisachterstand. Daarmee wordt bedoeld dat de nieuwe leden van de werkgroep nog niet (voldoende) op de hoogte zijn van de 50 initiatieven en de daarbij behorende plannen van APMT MVII en welke mogelijke consequenties deze plannen hebben. Er is dus tijd nodig om deze leden op hetzelfde kennisniveau te brengen als de “oude” leden.

 

Vakbonden en de initiatieven

Vakbonden hebben aangegeven dat zij op korte termijn inzage willen hebben in de 50 initiatieven. De reden is dat wij iedere mogelijke personele consequentie willen opvangen in het sociaal plan. Personele consequenties hoeven niet altijd te leiden tot boventalligheid, maar kunnen wel (grote) invloed hebben op het werk(plezier) van de werknemers. Dus ook wanneer er na de transformatie/reorganisatie plek is voor de desbetreffende werknemer,
kan een wijziging in zijn functie wel degelijk invloed hebben op de manier waarop hij zijn werk zal gaan ervaren. APMT MVII heeft toegezegd dat wij op korte termijn inzage krijgen in alle 50 initiatieven. Verder heeft APMT MVII aangegeven dat zij binnenkort ook alle 50 initiatieven met de medewerkers zullen delen. Dit zal gebeuren in zowel kantinesessies als op de afdelingen die mogelijk geraakt worden door deze initiatieven.

 


Scheiding der machten
Iets waar wij veel vragen over krijgen, is of wij het eens zijn met de plannen van APMT MVII? Wij willen duidelijk maken dat de afweging over het nut en de noodzaak van de plannen ligt bij de OR. De OR zal nadat hij de adviesaanvraag binnenkrijgt moeten onderzoeken of het plan van APMT MVII nuttig en noodzakelijk is en of de werkgever voldoende informatie heeft gegeven om hierover een oordeel te vellen.


De taak van de vakbonden is om afspraken te maken om de mogelijke personele consequenties op te vangen. Dat wil niet zeggen dat wij geen mening hebben over de plannen. Die hebben wij zeker wel. En wij spreken ook inhoudelijk met APMT MVII over de plannen waarvan wij op de hoogte zijn. Dat zijn er tot nog toe maar weinig, maar als wij vinden dat plannen slecht uitpakken voor de werknemers, dan zullen wij er uiteraard alles aan doen om APMT MVII op andere gedachten te brengen. Uiteindelijk is het echter de OR die zich kan uitspreken over de plannen en bepaalt wat voor advies hij uitbrengt.

 

Sociaal plan

We hebben tijdens dit laatste overleg niet inhoudelijk gesproken over het sociaal plan, omdat de vakbonden hebben aangegeven dat zij eerst alle 50 initiatieven willen inzien. Zodat wij voor ons zelf kunnen vaststellen welke personele consequenties, dus ook andere dan alleen mogelijke boventalligheid, voortvloeien uit alle initiatieven. Dan weten we ook waarover wij afspraken moeten maken om deze personele consequenties op te vangen.

 

De dekmantaak

In een eerdere fase van het overleg kwam APMT MVII met het voorstel om de taak van dekman uit de ATO-functie te halen. Deze taak zou dan volledig worden uitbesteed aan derden. Dat zou dus betekenen dat de APMT MVII medewerkers hier niet meer op ingezet kunnen worden. Voor sommigen van jullie klinkt dat waarschijnlijk als muziek in de oren, omdat het lichamelijk een belastende taak is. Maar, als er voor gekozen wordt om deze taak volledig uit te besteden en formeel uit het takenpakket te schrappen, kan er ook niemand van APMT MVII op worden ingezet als er in de toekomst onverhoopt een periode minder werk zou zijn. Daarom hebben vakbonden er op aangedrongen om de taak van dekman in het takenpakket te houden, maar op deze taak in te huren. Dat wil zeggen dat de werknemers van APMT MVII er normaal gesproken niet meer op ingezet zullen worden. Wanneer er minder werk is, kunnen werknemers APMT MVII wel aan dek worden ingezet.

 

Hoe nu verder?

Op 23 november is het volgende overleg over het transitieplan gepland. Wij gaan er vanuit dat we dan een compleet beeld gaan krijgen van de personele consequenties van het transformatieplan van APMT MVII en dat we vanaf dan inhoudelijk kunnen spreken over het sociaal plan. De inzet van de vakbonden in dit traject is en blijft natuurlijk: geen gedwongen ontslagen, geen verdere outsourcing en behoud van arbeidsvoorwaarden.


We houden jullie uiteraard op de hoogte!

 

Met vriendelijke groet,
Kaderleden FNV Havens en CNV Vakmensen

Please publish modules in offcanvas position.