OVERLEG MET (NIEUW) MANAGEMENT APMT MVII

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 7 november jl. spraken we met het management van APMT MVII over een aantal "lopende zaken".

 

Kennismaking

Het nieuwe management heeft uitgesproken dat men nauw wil samenwerken als een belangrijke partner met de vakbonden, een relatie van een man een man een woord een woord. We zijn stroef gestart maar men wil er aan werken.

 

Vier partijen overleg en ondertekening uitgangspunten

In april van dit jaar hebben we in het vier partijen overleg de uitgangspunten voor dat overleg op één A4tje vastgelegd. Dat document is feitelijk niet meer of minder dan een samenvatting van de CAO-afspraken met een algemeen voorwoord, namelijk dat we regelmatig met elkaar zullen overleggen over middellange en lange termijn ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de twee terminals en de werknemers.

Omdat de laatste tekstuele puntjes op de i moesten worden gezet, is de ondertekening van dat document uitgesteld. Inmiddels heeft APMT MVII een nieuwe directeur en zitten de twee vertegenwoordigers van APMT MVII met wie we de afspraken maakten over de inhoud van het uitgangspuntendocument niet meer aan tafel. We hebben nu te maken met Jan Buijze, Sabrina van der Hoeven en Ray van Oort. De nieuwe directeur wilde de uitgangspunten eind september niet ondertekenen. Hij legde het document voor ter instemming aan de nieuw ingestelde Raad van Commissarissen (RvC) van APMT MVII. En die Commissarissen hebben via het management aan de vakbonden een aantal vragen gesteld die ze beantwoord zouden willen hebben. Tevens wil de RvC juridisch advies inwinnen voordat ze zich uitspreken over wel of niet ondertekenen.

 

FNV Havens en CNV Vakmensen vinden deze gang van zaken op zijn zachts gezegd merkwaardig.

  1. Er was al overeenstemming over die uitgangspunten; alleen het ondertekenen ervan moest nog gebeuren.
  2. De uitgangspunten zijn voor 90% letterlijk ontleend aan CAO-teksten. Die andere 10% bestaat uit de vastgelegde intentie om regelmatig met elkaar te praten. Niet meer dan dat. Wat wil het zeggen als de RvC twijfelt of dat wat reeds is overeengekomen, wel kan worden ondertekend?
  3. De RvC is de RvC van APMT MVII en niet van de vakbonden. Als de RvC ergens vragen over heeft, vinden wij dat ook de directie van MVII die mag beantwoorden.

We hebben afgesproken dat we op zo kort mogelijke termijn een nieuwe afspraak inplannen om de vragen van de RvC gezamenlijk te bespreken en ook de antwoorden van APMT MVII te horen.

 

Mogelijk kunnen we het dan ook hebben over de stand van zaken met betrekking tot de adviesaanvraag "duurzame samenwerking", die de directie MVII aan de OR van MVII zou doen. Dat hadden we namelijk ook in april 2019 afgesproken. De OR moet adviseren over de "duurzame samenwerking" waarvan sprake is als er tussen vier partijen afspraken worden gemaakt over de instroom van APMTR-werknemers bij APMT MVII op vacatures die bij APMT MVII niet intern kunnen worden vervuld. De directie kon ons niet vertellen wanneer die aanvraag was ingediend, voor welk voorgenomen besluit en wanneer er een advies kon worden verwacht.

 

Werkgroep Ouderenbeleid en Senioren Haven Fit reglement

De werkgroep Ouderenbeleid is bezig om te kijken wat er op de terminal kan worden gedaan aan "duurzaam ouderen beleid". Vastgesteld is dat de communicatie hierover aan de werknemers en binnen de werkgroep nog niet goed is. Er wordt gesproken met externe deskundigen om de werkgroep te gaan ondersteunen en er worden op korte termijn werkafspraken gemaakt met de werkgroep hoe nu verder. De vakbonden hebben geadviseerd om met een uitgangs punten A4tje te werken zodat e.e.a. beter gestroomlijnd wordt..

Het reglement voor deelname aan de Senioren Fit Regeling is gereed. Tijdens het overleg is het laatste commentaar van vakbonden besproken en inmiddels akkoord.

 

Werkgroep Scenario’s OR

Net als bij APMTR zou er bij APMT MVII een werkgroep aan de slag gaan die zich zou buigen over de toekomst van APMT MVII. De bedoeling is een gefundeerde visie te kunnen geven op wat wijsheid is voor de terminal in de toekomst. Welke verbeteringen moeten worden aangebracht? Waar moet rekening mee worden gehouden bij eventuele uitbreiding? Wat zou een goede fasering zijn voor eventuele uitbreiding? Et cetera.

Die werkgroep is inderdaad in het leven geroepen. Het DB van de OR is erin vertegenwoordigd, samen met een aantal leden van het management. Het management verwacht begin december iets meer te kunnen vertellen over de voortgang en stand van zaken ervan.

 

Onderzoek Beeldschermwerk

Omdat het werken achter beeldschermen, zoals de RCO’s dat doen, een specifieke belasting met zich meebrengt, wordt onderzoek gedaan naar de manier waarop dit werk het best kan worden ingericht. De indruk bestond dat het om een werkdruk-onderzoek ging en dat andere functies hierbij ten onrechte niet in beeld kwamen. Het management gaf aan dat het hier echt alleen over een beeldschermonderzoek gaat.

 

ATO’s

APMT MVII is volop bezig ATO’s op te leiden. Dit opleidingsprogramma zal zeker tot eind 2020 doorlopen. De bedoeling is dat tegen die tijd 50 ATO’s actief zijn. Het management zal kijken naar de manier waarop de huidige en nieuwe ATO’s worden ingezet. Eerder was toegezegd dat er per taak zou worden ingedeeld, om te voorkomen dat de ATO’s van hot naar her zouden moeten rennen. Maar in de praktijk is dit kennelijk nog niet gerealiseerd.

 

Tot zover dit verslag van het overleg met het management van APMT MVII.

 

Joost van der Lecq, Anton van de Kooij, Danny Hartman, Aart Ruizing (FNV Havens)

Albert van Damme, Paul ’t Hardt, Danny Cobet en Alex Wijnveldt (CNV Vakmensen)

Please publish modules in offcanvas position.