APMT MVII: TRANSITIE-AFSPRAKEN

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort na aanvang van de onderhandelingen over de CAO APMTR in november hebben vakbonden duidelijk gemaakt dat we geen CAO kunnen sluiten zonder nieuwe / verlengde afspraken over de transitie.

Op dat punt werden de bonden beslist serieus genomen: de eerstvolgende datum voor de onderhandelingen van APMTR (4 december 2017) werd ingericht voor het zogeheten vierpartijen-overleg. Behalve de twee bonden hadden we een vertegenwoordiging van beide APM Terminals aan tafel en konden we bespreken hoe we vanaf 1 januari 2018 verder zouden gaan met de transitie-afspraken. Op 12 december 2017 is dat overleg voortgezet en begin 2018 is het voorlopig afgerond met overeenstemming over zowel een transitie-protocol (waarin overstapvolgorde en procedures staan) als over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor degenen die overstappen.

 

Tijdlijn

Als we vooruit blikken, kunnen we – op basis van de informatie van het management van beide terminals – het volgende voorspellen voor de toekomst.

 

 1. Tot en met juni 2020 gelden de (uitgebreide) afspraken uit het werkzekerheidsakkoord. Kort gezegd komen die er op neer dat in die periode niemand bij APMTR en bij APMT MVII om bedrijfseconomische redenen zal worden ontslagen.
 2. In diezelfde periode zal nog wel lading van APMTR verschuiven naar APMT MVII.
 3. In 2018 worden er twee kranen bijgebouwd bij APMT MVII. Ergens in de komende jaren moet een besluit genomen worden over "fase B" van APMT MVII. Die fase betekent 500 meter extra kade en nog vier nieuwe kranen: een flinke capaciteitsuitbreiding dus. Tussen het moment van besluiten en realisatie zitten jaren.
 4. In 2025 loopt de concessie van APMTR af. Dat betekent dat ergens in 2024 een besluit zal moeten worden genomen over wel of niet open houden van APMTR.

 

Eén arbeidsorganisatie?

Ergens in de afgelopen maanden is een "nieuw inzicht" ontstaan. In het ontslagbesluit is vastgelegd welke regels je bij een reorganisatie moet toepassen om vast te stellen welke werknemers boventallig zijn. In artikel 14 van dat besluit staat dat twee arbeidsorganisaties (lees: de personeelsbestanden van twee terminals) in sommige gevallen als één arbeidsorganisatie kunnen worden gezien. Een notitie van advocaten hierover, die overigens uitsluitend bekend is bij de OR APMT MVII, leidde tot de vrees dat havenwerkers bij APMT MVII boventallig zouden kunnen worden verklaard als APMTR ergens na 2020 dicht zou gaan.

 

We hebben uitvoerig nagevraagd bij UWV (dat er over gaat) of (1) het risico om boventallig verklaard te worden er is voor de havenwerkers van APMT MVII en (2) of het maken van nieuwe transitie-afspraken dat risico zou vergroten. UWV heeft toegelicht dat dat wanneer APMTR sluit, alleen binnen de BV APMTR wordt afgespiegeld, aangezien APMTR een aparte en zelfstandige BV is. De te maken transitie-afspraken spelen geen rol bij een toekomstige beoordeling of de BV’s wel of niet zelfstandig zijn. Ze kunnen wel van belang zijn als de vraag aan de orde komt of een functie bij APMT MVII passend is voor iemand die bij APMTR boventallig verklaard is, als er op het moment dat die boventalligheid bij APMTR ontstaat tenminste vacatures zijn bij APMT MVII. FNV Havens concludeert uit de toelichting van UWV dat de vrees dat nieuwe transitie-afspraken kunnen leiden tot ontslagen bij APMT MVII, ongegrond is en dat we daarmee dus sowieso gewoon verder kunnen.

 

Vooruitzichten

We hebben "de toekomst van de terminals" in een open sfeer besproken met het management van beide terminals. Ons is gebleken dat het management tot 2020 nog redelijk kan voorspellen hoe de vooruitzichten zijn, maar nu nog weinig kan zeggen over de jaren daarna. Het is voor het management dus ook nog onmogelijk te voorspellen of en zo ja wanneer een besluit genomen wordt om "fase B’ van APMT MVII te bouwen en of APMTR na 2025 wel of niet bestaansrecht heeft.

Vooralsnog zijn de containeraantallen waarvoor de APM Terminals in Rotterdam een contract hebben zo groot, dat ze niet op de terminals kunnen worden afgehandeld. Dat komt door drie dingen:

 

 1.  Het aantal containers dat in Rotterdam moet worden overgeslagen is door samenwerkingsverbanden en overnames van Maersk Line gegroeid.
 2. APMT MVII nog niet de snelheid heeft die bij het ontwerp van de terminal werd verwacht.
 3. APMTR heeft te weinig mensen om de volumes af te handelen; de reden waarom er nu volop nieuw personeel wordt geworven.

In de eerstkomende jaren, zegt het management, is er dus werk zat en is van enig voornemen om werknemers te ontslaan dus helemaal geen sprake. Het management zegt ons wel toe dat zij onmiddellijk met de vakbonden om de tafel zullen gaan zodra er zicht is op enig besluit dat van invloed is op de werkzekerheid van de mensen bij APMTR of APMT MVII.

Met deze informatie over "de toekomst" voerden wij de gesprekken over nieuwe transitie-afspraken.

 

Het pakket afspraken waarover we het in het vierpartijen-overleg met de werkgevers eens geworden zijn en dat onderdeel moet worden van beide CAO’s, ziet er als volgt uit:

 

Invulling van transitie-afspraken: volgorde

Voorop staat dat overstappen alleen kan als er vacatures zijn bij APMT MVII. In de komende jaren worden daadwerkelijk vacatures (met name RCO, TA) verwacht, vanwege de bouw van twee extra kranen bij APMT MVII. Het precieze aantal is nog niet vastgesteld, maar de verwachting is dat dit er tussen de 20 en 30 zullen zijn. Voor een belangrijk deel van de functies geldt dat de overstapvolgorde wordt bepaald door afspiegeling bij APMT MVII.

 

RCO en CO bij MVII

Voor wat betreft de afspraken over welke collega’s van APMTR in welke volgorde zouden kunnen overstappen naar APMT MVII, hadden we een dilemma. Enerzijds hebben we te maken met een groep (van ca. 35) werknemers bij APMTR die ook in 2013 al kraan in hun pakket hadden, maar die nog nooit zijn benaderd met de vraag of ze CO of RCO bij APMT MVII zouden willen worden. Anderzijds hebben we te maken met Terminal Assistents bij APMT MVII, die ook graag voor vacatures als CO en RCO in aanmerking komen.

 

Als we zouden afspreken dat één van beide groepen voorrang heeft om nieuwe of vrijkomende CO/RCO-functies te vervullen, stellen we mensen uit de andere groep teleur. Dat is het dilemma dus.

 

Om dat dilemma op te lossen, hebben we als compromis afgesproken de vacatures CO en RCO om-en-om te laten vervullen door iemand van APMTR en de volgende vacature door iemand uit de TA-groep. Dat betekent dat wanneer er 12 RCO functies zouden vrijkomen, er 6 vervuld zouden worden door APMTR-collega’s die nog nooit een overstap-aanbod hadden gekregen en 6 door TA’ers die de ambitie hebben om CO of RCO te worden. In overleg met APMT MVII moet sowieso nog worden besproken hoe aan het "doorstromen" van TA’s naar CO/RCO-functies vorm en inhoud zal worden gegeven.

 

"Rekenvoorbeeld"

Stel dat er 12 RCO-vacatures en 12 TA-vacatures ontstaan, dan kunnen op 6 RCO-posities APMTR-collega’s instromen, 6 andere RCO-posities zijn beschikbaar voor TA-collega’s. Andere APMTR-collega’s kunnen instromen op in totaal 18 TA-posities (12 nieuwe en 6 die vrijkomen door het doorstromen van TA-collega’s).

 

TA bij MVII

Voor TA-vacatures (dus ook voor de vacatures die vrijkomen doordat TA’ers doorstromen naar CO/RCO) ligt het volgende idee op tafel: werknemers van APMTR komen daarvoor als eerste in aanmerking, en wel in afspiegelingsvolgorde in de volgende groepen:

 • Eerst mensen uit de groep van ca. 35 werknemers die nog nooit een overstap-aanbod hebben gehad;
 • Dan mensen uit de groep die op 1 oktober 2013 reeds een vast dienstverband hadden, maar die in eerdere instanties zijn afgewezen voor de (kraan)functie die ze wilden of die een eerder aanbod hebben afgeslagen;
 • Dan mensen die in oktober 2013 nog geen, maar op 1 januari 2016 wel een vast dienstverband hadden;
 • Dan de overige werknemers bij APMTR met een vast dienstverband.

 

Pas als iedereen uit een groep benaderd is, komt de volgende groep aan bod. En nogmaals: we verwachten een aantal te vervullen vacatures bij APMT MVII vanwege de twee nieuwe kranen en verder nog een onbekend aantal door natuurlijk verloop.

 

Arbeidsvoorwaarden

Een afspraak over in welke volgorde werknemers van APMTR de gelegenheid krijgen een keuze te maken over wel of niet overstappen naar APMT MVII is zinloos zonder afspraak over de arbeidsvoorwaarden.

Het management APMT MVII is bereid daarover afspraken te maken en die ook vast te leggen in de CAO.

 

De nieuwe afspraken die APMT MVII bereid is te maken, zijn voor het grootste deel dezelfde als die we in 2013/2014 maakten:

 • Behoud van dienstjaren;
 • Meteen contract voor onbepaalde tijd, geen proeftijd;
 • Behoud van loon, minus de 0,75% vanwege een loonsverhoging die wel bij APMTR is gegeven, maar niet aan APMT MVII. Dit behoud van loon wil APMT MVII ok garanderen voor de mensen "met kraan" die eventueel als TA bij APMT MVII aan het werk zouden gaan;
 • Toekenning van een PT voor als iemand bij APMTR meer verdiende dan hij gaat verdienen bij APMT MVII zoals ook in 2013/2014 is afgesproken;
 • Behoud van maximaal 20 vakantiedagen als iemand die nog heeft staan;
 • Respecteren van toegezegde vakanties.

 

De consequenties van overstappen voor pensioen wil APMT MVII niet meenemen in de afspraken. Als iemand dat belangrijk vindt om te besluiten of hij wel of niet overstapt, moet hij dat dus zelf uitzoeken of er op vertrouwen dat de verschillen niet groot zijn.

Een ander punt dat in feite sinds juli 2016 al niet meer tot de voorwaarden behoort, is dat APMT MVII niet wil toezeggen dat je daar het maximale salaris kunt gaan verdienen dat je bij APMTR zou kunnen hebben gekregen als je daar was blijven werken en was doorgegroeid naar het maximum van je schaal (de perspectiefgarantie).

 

Wij vinden dat we de arbeidsvoorwaardelijke afspraken die we met APMT MVII rondom transitie kunnen maken, aanvaardbaar zijn.

 

Namens de onderhandelingsdelegatie in het vierpartijenoverleg,

 

Joost van der Lecq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.