KOTUG SMIT: UITONDERHANDELD. LEDENVERGADERINGEN IN JANUARI.

logo fnv

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De setting

Op woensdag 6 december en donderdag 7 december 2017 hebben we langdurig met de werkgever om de tafel gezeten om verder te onderhandelen over die ene CAO die we allemaal graag willen.

 

Vakbonden hadden hun huiswerk gedaan en hadden een concept-CAO aangeleverd, met een A-deel en daarachter nog vier delen B tot en met E. Ons A-deel bestond uit 46 artikelen die naar ons idee van belang zijn voor alle werknemers van KSTR, ongeacht de groep waar zij uit komen. In het B-deel hebben we de artikelen gezet die volgens ons alleen van toepassing zijn voor SC en KHTR (en voor nieuw aan te nemen collega’s).

In het C-deel staat het artikel dat regelt dat SC-werknemers (en nieuwe collega’s) zijn ondergebracht in het pensioenfonds voor de koopvaardij. Het D-deel is er alleen voor de KHTR-collega’s en bevat de afspraken over het omrekenen van het KHTR-salaris in een salaris dat ingepast kan worden in (of boven) de SC-salaristabellen, een hardheidsclausule (zodat KHTR-werknemers bezwaar kunnen maken als de gehanteerde regels voor hen niet goed zouden uitpakken) en dat deze werknemers onder het pensioenfonds Rijn en Binnenvaart vallen.

Het E-deel tenslotte bevat de bepalingen die uitsluitend voor de SHTR-werknemers gelden.

 

Dit concept lag naast een concept van de werkgever, die graag een A-deel voor KHTR/SC zou zien en de complete SHTR-cao als deel B had toegevoegd. Het A-deel van de werkgever was minder uitgebreid dan het A-deel tot en met D-deel van ons.

 

De toon

De toon werd aan het begin van de zitting gezet door een statement van de werkgever: "Hartstikke leuk, die chocoladeletters, maar APC gaan we dus echt niet doen."

Daarna hebben we de grote lijnen van het omrekenen van de KHTR-lonen doorgenomen om te beoordelen of die tot aanvaardbare resultaten zou leiden.

 

Vervolgens hebben artikel voor artikel van het concept van de vakbonden doorgenomen om de verschillen in standpunt te inventariseren en om her en der wat toe te lichten en te bediscussiëren. Op dag één het complete A-deel, op dag twee de andere delen.

 

Daarna hebben de vakbonden de balans opgemaakt.

 

Nieuw rooster

De afgelopen weken is er keihard gewerkt aan een nieuw rooster (23/13 zonder flex en met 220 verlofuren ingeroosterd) waarin iedereen, van SHTR tot KHTR, zou kunnen worden ingeroosterd. Dat overleg is ook een kwestie van debatteren over uitgangspunten en het zo goed mogelijk combineren van de wensen van werknemers en van de werkgever.

In grote lijnen is daarover overeenstemming bereikt. Dat resultaat ligt nu voor bij de Ondernemingsraden, die zich er binnenkort over uitspreken.

 

De vraag is natuurlijk of dit rooster daadwerkelijk kan worden ingevoerd per 1 januari a.s.. Vakbonden hebben de werkgever gezegd dat dit kan voor de SC-populatie. Voor de KHTR-populatie ligt dit volgens ons anders.

 

In de eerste plaats moet er overeenstemming bestaan over de (nieuwe) salarissen van de KHTR-mannen. Die is er nog niet. We kunnen ons vinden in het grootste deel van de omrekenregels die inmiddels zijn ontwikkeld. Een deel van de KHTR-collega’s komt daarmee tot een loon dat boven het maximumsalaris van de SC-schalen ligt. In dat geval moeten die mannen een Persoonlijke Toeslag (PT) krijgen. De werkgever vindt dat de PT een vast bedrag is, dat iedere keer een beetje lager wordt als "de rest van het loon" door cao-afspraken wordt verhoogd. Het resultaat is dat voor deze groep werknemers het loon jarenlang stil zal staan. Vakbonden vinden dat die persoonlijke toeslag moet meegroeien met de rest van het salaris. Dus als het salaris met percentage X stijgt, moet ook de PT met percentage X worden verhoogd.

Geen overeenstemming dus.

 

Maar daarnaast moet ook 100% overeenstemming zijn over alle andere CAO-artikelen. Alles hangt uiteindelijk met alles samen. Je hebt afspraken over de rustblokken nodig om te weten wanneer je overuren maakt. Dan heb je afspraken nodig over de betaling of compensatie van overuren. Die liggen er vanuit het verleden al wel voor SC, maar nog niet voor de hele groep KHTR/SC. Datzelfde geldt voor extra opkomsten. En voor de 24-uursdienst.

 

Balans opgemaakt

Vakbonden hebben alle verschilpunten die in deze twee dagen aan het licht kwamen (we hadden echt verwacht dat onze concept-CAO door de werkgever op veel minder onderdelen was becommentarieerd) de revue laten passeren. Op tientallen punten verschillende meningen. Soms een klein beetje, soms behoorlijk en soms fundamenteel.

 

Om te voorkomen dat we maar om de hete brij heen blijven draaien, hebben we besloten alleen verder te willen onderhandelen over een nieuwe CAO als onderstaande punten daarin in elk geval zijn opgenomen. Daarmee doen we dus geen afstand van de andere punten waarover we nog moeten praten, maar als de onderstaande punten worden toegezegd, heeft het zin het gesprek over de rest aan te gaan.

Dus vroegen we de werkgever of die bereid is om verder te onderhandelen over een CAO waarin in elk geval is opgenomen:

 

1. een werkgeversdefinitie waarin KOTUG SMIT Rotterdam BV als werkgever en de dochterondernemingen Kotug Harbour Towage Rotterdam BV, SMIT Crew BV en SMIT Harbour Towage Rotterdam BV in één adem genoemd worden;

2. de A – B – C – D – E structuur zoals door de vakbonden voorgesteld;

3. looptijd tot en met 2020;

4. een indexclausule waarmee de Automatische Prijscompensatie geregeld is;

5. een reële loonstijging naast de APC;

6. een bonusregeling die gebaseerd is op het aantal reizen;

7. dat de vakbondsfaciliteiten (inclusief de werkgeversbijdrage) voor alle werknemers onder de nieuwe cao geregeld in de SHTR-cao gaan gelden;

8. rustblokkenroostersysteem en afspraken 24-uursdienst;

9. afspraak over toegroeien naar één OR.

 

TOELICHTING OP DEZE PUNTEN:

 

De reden voor onze vraag was dat de werkgever tot dan toe de volgende standpunten had ingenomen.

1. De werkgever stelt een CAO voor die we afsluiten met KST Crew Rotterdam, wat geen bestaande rechtspersoon is, maar waaraan SC en KHTR "geaffilieerd" zijn. En SHTR? Daarvoor kan volgens de werkgever een andere werkgeversdefinitie in het B-deel worden opgenomen. Hoezo "één CAO voor iedereen"?

2. De werkgever wil de SHTR-voorwaarden in een apart deel vastleggen. Wij willen een heel aantal van die voorwaarden voor iedereen laten gelden.

3. De werkgever vindt een looptijd tot en met 2019 lang genoeg. Wij willen voor langere tijd duidelijkheid.

4. De APC is voor ons een hard punt en hebben we onlangs ook aan jullie toegelicht.

5. De werkgever wil de lonen met maximaal 2% laten stijgen in de periode 2017 tot en met 2019. Wij vinden dit te mager.

6. De werkgever wil een bonusregeling die afhangt van de groepswinst (in heel Noordwest Europa). Wij vinden dat een slecht idee. De bonus moet niet afhangen van voor werknemers niet, maar voor de werkgever wel te beïnvloeden groepswinst. Investeringen in het buitenland en tarief-afspraken die de werkgever maakt, gaan op die manier indirect de hoogte van de bonus-uitkering bepalen. Wij vinden dat de inspanningen (waarvoor het aantal reizen een veel betere indicatie is) moeten worden beloond.

7. De werkgever vindt dat alleen vakbondsleden bij SHTR gelegenheid mogen krijgen om vrijgesteld te worden voor vakbondsactiviteiten. Ook wil hij aan de vakbonden alleen een werkgeversbijdrage betalen voor de werknemers van SHTR. Wij vinden het – mede gelet op alle inspanningen die we bij KSTR doen om tot een fatsoenlijke CAO te komen, waar ook de werkgever baat bij heeft – niet meer dan logisch als een werkgeversbijdrage voor alle werknemers wordt betaald. Het gaat hierbij ook om de erkenning van de positie van vakbonden.

8. De afspraken over rustblokken en over de voorwaarden voor de 24-uursdienst, die reeds deel uitmaken van de SC-arbeidsvoorwaardenregeling en de SHTR-CAO, moeten onverkort in de nieuwe CAO terug komen. De werkgever zou deze het liefst met "De Ondernemingsraad" verder willen bespreken.

9. De werkgever heeft herhaaldelijk aangegeven last te hebben van het feit dat hij niet één maar twee ondernemingsraden heeft om dingen mee te bespreken. Die situatie heeft hij zelf in de hand gewerkt, maar hij heeft bij nader inzien kennelijk spijt. Wij stellen voor in 2018 in samenspraak met beide ondernemingsraden (instemmingsrecht) te komen tot een nieuw reglement voor één OR die alle werknemers vertegenwoordigt die ook onder de CAO vallen.

 

Laatste reactie van de werkgever

De werkgever wilde de punten 2, 3, en 8 (gedeeltelijk) toezeggen (zie bijlage), maar de overige punten niet. Wij hebben de werkgever verteld dat deze toezeggingen voor ons onvoldoende zijn om verder te onderhandelen. Dat betekent dus dat wij zijn uitonderhandeld.

 

En nu?

LEDENVERGADERINGEN!

 

Uitonderhandeld zijn, betekent dat we aan jullie nog meer toelichting zullen geven op de stand van zaken, en gaan vragen of je bereid bent om een ultimatum (met concrete eisen met betrekking tot de CAO) te stellen aan de werkgever en indien nodig, actie te voeren om die eisen kracht bij te zetten. Indien 3/4 van de leden dat een goed idee vindt, gaan we dat ook daadwerkelijk doen.

 

Deze ledenvergaderingen houden we op:

 

9 JANUARI 2018 EN 16 JANUARI 2018

Aanvang 13:00 uur

In de Rustburcht (bij Rotterdam Zuidplein)

 

KOMT ALLEN!

 

Namens de voltallige delegatie,

 

Carl Kraijenoord

Joost van der Lecq

 

 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.