VOORSTELLEN VAN BEIDE KANTEN: OP NAAR ÉÉN CAO! KOTUG SMIT

Een berg informatie om met jullie te delen, na het cao-overleg dat we met de werkgever hadden op 28 juni jl. We proberen de hoofdlijnen in deze – ook al best uitgebreide – berichtgeving samen te vatten. Meer details staan de meegezonden voorstellenbrief en in een schema dat we daar als bijlage aan hebben toegevoegd.
Hoe komen we een stap verder?
De kaders voor het cao-overleg zijn vastgelegd in de startovereenkomst. We zijn een eindje op weg om te komen tot een rekenmodel waarmee we effecten van voorstellen voor de organisatie en voor werknemers in beeld kunnen brengen. Het wordt wat ons betreft nu tijd dat beide partijen kenbaar maken hoe zij de nieuwe cao willen vormgeven.
De werkgever opperde eerst af te spreken dat de cao voor de werknemers van SHTR niet zal wijzigen, behalve op de punten “vaste ligplaats” en “doorbetaling rustblok indien er geen walspanning is”. Vervolgens wil de werkgever de arbeids- en rusttijden voor alle andere werknemers bediscussiëren, vanuit de uitgangspunten “flexibiliteit en efficiency”. Vakbonden zijn natuurlijk gelukkig met de toezegging dat ook de werkgever de SHTR-voorwaarden voor de ex-SHTR-werknemers niet wil aantasten. Dat is genoteerd. Maar daarmee zijn we er niet. De cao is pas rond als we overeenstemming hebben over de arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers. Daarbij streven we ernaar te komen tot een cao met zoveel mogelijk gelijkluidende arbeidsvoorwaarden. Dat is duidelijk in de startovereenkomst vastgelegd. Daarom willen we niet alleen de SHTR-cao handhaven voor de mensen die daar van oudsher onder vallen, maar ook praten over welke van de SHTR-voorwaarden in de toekomst ook voor andere groepen werknemers zullen gelden. En welke elementen uit de KHTR-cao ook aan het A-deel van de nieuwe cao kunnen worden toegevoegd. Wij willen voorkomen dat partijen om die hete brij heen blijven draaien en elkaar later in het proces verrassen met “onwrikbare standpunten” over onderwerpen die eerder domweg nog niet aan de orde zijn geweest. Daarom willen we een zo compleet mogelijk beeld hebben van onderwerpen waar partijen het makkelijk over eens kunnen worden, onderwerpen waar dat moeilijker ligt en onderwerpen waarover we echt pittige discussies te voeren hebben. Vervolgens lijkt het ons handig als we eerst proberen op die moeilijkste onderwerpen tot een vergelijk te komen.
Op basis van de gepresenteerde ideeën van de werkgever weten we al bijna zeker dat we zo’n echt pittige discussie gaan krijgen over roosters en werktijden. Maar best kans dat er meer onderwerpen zijn waar de werkgever heel anders over denkt dan wij en andersom. Kortom: het is tijd voor openheid: wat willen we regelen in het A-deel, dat straks voor iedere KOTUGSMITter gaat gelden, en welke dingen regelen we voor de verschillende groepen apart in het B-, C- of D-deel.
FNV Havens en Nautilus leggen gezamenlijk voorstellen op tafel
Vandaag, 30 juni 2017, hebben wij onze voorstellen voor een nieuwe cao aan de werkgever toegestuurd. Uiteraard was het mandaat dat we kregen in de ledenvergaderingen van januari dit jaar onze leidraad. Om dat mandaat te vertalen in concrete voorstellen hebben we in de afgelopen maanden het huiswerk er nog eens bij gepakt dat we in 2016 maakten voor de integratie van SMIT Crew-voorwaarden in de SHTR-cao. We hebben daarnaast ook de KHTR-cao bepaling voor bepaling tegen het licht gehouden. Dat was overigens ook allemaal nodig om de rekenaars van Korn Ferry Hay van de juiste input te kunnen voorzien. Onze conclusie is dat de KHTR-cao andere uitgangspunten heeft dan de SHTR-cao en de SMIT Crew arbeidsvoorwaarden. De assistentietoeslag bepaalt voor een (flink) deel hoe hoog het bedrag is dat aan het eind van de maand op ieders rekening wordt bijgeschreven. Onduidelijk is hoe die toeslag c.q. het uiteindelijke maandloon zich verhoudt tot het aantal uren dat KHTR-werknemers feitelijk in touw zijn. Zeker met het oog op het feit dat we één uitgangspunt moeten kiezen voor die ene nieuwe cao, verkiezen wij een systeem waarin er wel een rechtstreekse relatie is tussen gewerkte uren en de beloning. Uiteraard houden we ook rekening met het feit dat niemand nadeel mag ondervinden van de nieuwe cao. Als we de beloning voor KHTR-werknemers op dezelfde manier vaststellen als die van hun collega’s van SMIT Crew (een belangrijke stap om tot één cao voor iedereen te komen), mag het resultaat niet zijn dat KHTR-werknemers er financieel op achteruit gaan. En hetzelfde loon verdienen, maar daarvoor (nog) meer uren werken is voor ons vanzelfsprekend ook no-go.
Dat we deze keuze maken, blijkt ook uit onze voorstellen aan de werkgever. Die gaan uit van: zoveel mogelijk arbeidsvoorwaarden vastleggen in het A-deel van de cao en de arbeidsvoorwaarden van SMIT Crew en KHTR (het C-deel en het D-deel) zoveel mogelijk gelijk maken. Dat laatste geldt ook specifiek voor de roosters en werktijden. Het zou KOTUGSMIT natuurlijk heel veel opleveren en de “one team-gedachte” enorm ondersteunen als de roosters en werktijden van SMIT Crew en KHTR-werknemers hetzelfde zijn, waardoor in feite iedereen op elke boot kan worden ingepland. Vakbonden menen dat het daarbij niet nodig is om werknemers en de organisatie met flex-weken te belasten. Wanneer iedere ex-SMIT Crew-werknemer en ex-KHTR-werknemer 23 weken vast wordt ingeroosterd in een 44-urige werkweek, (en de ex-SHTR-werknemers 22 of 17 weken zoals zij gewend zijn), moet het mogelijk zijn om in Rotterdam 20 boten te laten varen, waarvan ook nog eens een aantal in de 12-uursdienst. Ook hier geldt dat we rekening moeten houden met bijvoorbeeld de 80%-afspraken die sommige werknemers van KHTR hebben. De werkgever heeft voorgesteld: een 42-urige werkweek, maar dan 24 weken opkomen, waarbij 6 tot 8 flexweken in het rooster moeten worden opgenomen. Dat is dus duidelijk een ander verhaal dan het onze.
Vergelijkingsmodel arbeidsvoorwaarden
Vóór de vorige bijeenkomst met de werkgever hebben we een aantal vragen gesteld over de uitgangspunten die in het rekenmodel van Korn Ferry Hay waren opgenomen. Deze werden tijdens de vorige bijeenkomst beantwoord, maar deze antwoorden leidden weer tot een aantal nieuwe vragen bij ons. Daarop krijgen we in de loop van juli antwoord. Eén van de uitdagingen bij het rekenmodel is om ook voor KHTR een relatie tussen gewerkte uren en beloning vast te stellen. Zoals hierboven aangegeven, is er wel een assistentietoeslag, maar blijkt daaruit niet hoeveel uren werk daar tegenover staan. De eerste poging om dat aantal uren vast te stellen, was gebaseerd op gegevens uit Dynamics, waarbij met de stop-lostijden werd gerekend om de gemiddelde arbeidsduur per assistentie te bepalen. FNV Havens en Nautilus hebben echter krachtig bepleit om ook de mob-demobtijden mee te tellen. Daarmee komt het aantal uren per assistentie hoger, maar volgens ons ook dichter bij de realiteit te liggen. Ook op de andere vragen die we nog over de uitgangspunten voor het model gesteld hadden, komt in de loop van juli antwoord.
Buitenlandregeling
Daar wordt momenteel wel over onderhandeld, maar er is nog geen definitieve regeling. We hopen zo snel mogelijk tot een resultaat te komen.
Convenant medezeggenschap
De werkgever heeft (pas tijdens het overleg op 28 juni jl.) om toelichting gevraagd op ons aanbod om als cao-partijen een convenant af te sluiten over de wijze waarop de medezeggenschap bij KSTR gestalte kan worden gegeven in deze periode waarin er twee ondernemingsraden actief zijn. Wij hebben toegelicht dat cao-partijen in een convenant de bevoegdheden van ondernemingsraden kunnen uitbreiden, bijvoorbeeld om daarmee te bereiken dat de ondernemingsraad SHTR/SMIT Crew adviesrecht krijgt over een voorgenomen besluit dat strikt genomen alleen KHTR betreft (maar wel gevolgen heeft voor de werknemers bij SHTR/SMitCrew). Ook zou in een convenant de route naar één OR voor alle werknemers kunnen worden uitgestippeld. Het spreekt voor zich dat zo’n convenant niet zonder instemming van beide bestaande ondernemingsraden tot stand kan komen.
Wat verder nog aan de orde kwam
Vakbonden hebben het management van KOTUGSMIT geprezen voor de oplossing die gevonden is voor de Prestatie-afhankelijke uitkering (PAU) voor de werknemers van SMIT Crew. Het feit dat deze werknemers een weekend lang afzagen van de extra activiteiten die ze normaalgesproken wel allemaal doen, was uitzonderlijk en het heeft de organisatie pijn gedaan. Of het door of ondanks dat signaal was, er is een gesprek geweest met een uitkomst waarover iedereen tevreden was. Vakbonden hebben tijdens het laatste overleg aangegeven dat het dossier daarmee dan ook gesloten moet worden. Het geeft in onze ogen geen pas als daarna nogmaals geklaagd wordt over “hoe stom het briefje was” dat vlak voor het weekend was verspreid of om het management op het punt van de PAU andere verwijten te blijven maken. Maar het geeft ook geen pas om na het bereiken van overeenstemming over die PAU bij werknemers individueel te polsen of zij het idee om een weekend lang geen extra werkzaamheden te verrichten, dat onder collega’s is ontstaan, wel werkelijk steunden. Dat is in onze ogen onnodig intimiderend.
De volgende overlegronde staat gepland voor maandag 3 juli a.s.
Uiteraard houden we jullie verder weer zo goed mogelijk op de hoogte.
Met vriendelijke groet,
namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus
Carl Kraijenoord en Joost van der Lecq

Please publish modules in offcanvas position.