DE EERSTE INHOUDELIJKE BESPREKINGEN KOTUG SMIT

VOORSTELLENBRIEF
Op 30 juni jl. hebben we onze voorstellenbrief aangeleverd bij de werkgever. Wij gaan uit van de bestaande arbeidsvoorwaarden-pakketten. Dat wil zeggen: wat goed en prima bruikbaar is uit het SHTR-pakket en de andere pakketten, willen we opnemen in het A-deel. De rest van de arbeidsvoorwaarden van de ex-SHTR-collega’s willen we borgen in het B-deel. En voor de andere collega’s streven we naar een pakket dat het meest weg heeft van het huidige SMIT Crew-pakket, alleen zonder flexweken in het rooster. Op die manier werken we aan meer eenheid en het verkleinen van de verschillen. Liefst allemaal zo snel mogelijk, maar we zullen rekening moeten houden met wat in de praktijk haalbaar is. Het vergt puzzel- en reken- en denkwerk en dus tijd om het uiteindelijk eens te worden over één cao. Toch willen we aan het eind van dit jaar zo ver zijn.

Op 3 juli jl. hebben wij onze voorstellenbrief toegelicht. In die brief stonden 37 concrete voorstellen en er onder staat ook nog eens dat we tijdens de onderhandelingen nog meer voorstellen kunnen doen. We begrijpen dat de werkgever daar in eerste instantie een beetje voor terugdeinst. Het lijkt dan al snel "te duur", kostenverhogend, et cetera. En dat beeld leidt dan weer tot eerste reacties als dat onze wensen niet zouden passen bij de eisen die "de markt" stelt en “of we wel weten hoe ernstig de situatie is, met alle concurrentie die KOTUGSMIT het hoofd moet bieden”.
Het toelichten van de voorstellen hielp om de eerste indruk bij te stellen. Waarmee we toekomen aan inhoudelijke gesprekken en onderhandelingen.

ONZE TOELICHTING
Met onze toelichting konden we duidelijk maken dat een aantal van de voorstellen "technisch van aard zijn". We hebben (nieuwe, eenduidige) definities nodig. Er moet naar de werkingssfeer gekeken worden. Dat soort dingen.
Er zijn ook voorstellen die we doen om dingen duidelijk op papier te hebben staan. Soms lijkt dat overbodig, maar aan een cao kun je rechten ontlenen en aan goede maar niet beschreven bedoelingen van cao-partijen niet. Dus moet je soms dingen opschrijven. Dat is geen nieuw gegeven. Want natuurlijk krijg je extra verlof als er een familielid overlijdt. Maar ook daarover staan al jaren bepalingen in de cao.
Er zijn voorstellen die we doen om de veiligheid aan boord te vergroten. We varen met ten minste drie bemanningsleden. En die moeten allemaal de Nederlandse taal beheersen.
Er zijn voorstellen waarmee we de voorwaarden voor de werknemers willen verbeteren. Initiële loonsverhoging. Extra verlof voor oudere werknemers van Crew/ KHTR. Dat de werkgever meer pensioenpremie betaalt voor werknemers die bij het koopvaardij pensioenfonds zijn aangesloten.
Er zijn voorstellen die we doen om de eenheid en eenvormigheid van de arbeidsvoorwaarden te bevorderen. Dat scheelt scheve ogen, dat scheelt administratieve rompslomp, dat draagt bij aan het doel waar we voor zitten. Eén regeling voor brandwacht als een boot in de werf ligt. Iedereen automatische prijscompensatie. Één regeling voor vergoeding aan mentoren. Duidelijkheid over de beloning van aspirant-kapiteins, -machinisten en –matrozen. Maar ook: één basis voor de roosters van alle bemanningsleden.

ROOSTERS
Aan dat laatste onderwerp, roosters, hebben we wat extra aandacht besteed. Wij denken dat het niet wenselijk, maar ook niet nodig is om met flexweken te werken. Ons uitgangspunt, dat ook voortvloeit uit de startovereenkomst en waar de werkgever ook niet aan wil tornen, is dat iedereen van voorheen SHTR gewoon het aantal weken blijft werken dat hij altijd al werkte: 17 of 22, dus zoals het nu ook is. We stellen daarnaast voor dat voor alle andere werknemers geldt dat een arbeidsduur van 23 weken per jaar en 13 uur per dag geldt als een 100% dienstverband. Zijn er werknemers die extra weken willen opkomen, dan moet dat (tot misschien een bepaald maximum; we hebben ook met wettelijke kaders te maken zoals de Arbeids- en Rusttijdenwet en -besluit Vervoer art. 6.6) kunnen. Uiteraard zouden die extra weken ook extra moeten worden beloond.
Met iedereen in een vast schema en voldoende reserve-capaciteit voor het vullen van gaten in het rooster die ontstaan als mensen ziek of anderszins ongepland afwezig zijn, moet het mogelijk zijn KOTUG SMIT TOWAGE ROTTERDAM niet alleen varend, maar ook welvarend te maken. Zeker als er ook mensen zijn die op vrijwillige basis maar tegen een goede beloning meer weken op te komen dan het voor hen geldende vaste aantal.

BUITENLANDREGELING 

Op 3 juli ’s middags heeft nog apart overleg plaatsgevonden over de buitenlandregeling. Over de grote lijnen van de regeling zijn we het inmiddels eens, maar de hoogte van de dagvergoeding (die betaald moet worden naast de “normaal geldende arbeidsvoorwaarden”) is nog een punt van discussie. Wij willen een hogere vergoeding dan de werkgever tot nu toe bereid is toe te zeggen. De werkgever beroept zich in dat verband op buitenlandregelingen in andere regio’s waarin KOTUG SMIT actief is. Wij vinden dat je daaraan geen argumenten kunt ontlenen; de situatie in andere havens is sowieso anders dan in Rotterdam, die arbeidsvoorwaarden sluiten aan op andere wet- en regelgeving en kennen ook een andere geschiedenis. De werkgever beraadt zich nu en wij ook.

OVERLEGDATA

We hebben een groot aantal overlegdata vastgesteld voor de periode na augustus van dit jaar. Dat geeft ons extra moed. Wij willen er graag voor januari 2018 uit zijn en de werkgever kennelijk ook. En waar een wil is, is een weg.

LEDENVERGADERINGEN

In september/oktober praten we jullie graag weer een keer “live” bij over de stand van zaken, onze afwegingen en over wat jullie nog meer willen weten. Daarom gaan we weer ledenvergaderingen beleggen. De data en tijden daarvoor horen jullie zodra we die hebben vastgesteld.

We wensen iedereen prachtige zomermaanden.

Met vriendelijke groet,

namens de onderhandelingsdelegaties FNV Havens/Nautilus

Carl Kraijenoord en Joost van der Lecq

Please publish modules in offcanvas position.