Nieuws van de vakbonden, overleg met MMS directie over aanpassing van de cao op 19 mei 2016

header fnvhavens cnv

Nieuws van de vakbonden, overleg met MMS directie over aanpassing van de cao op 19 mei 2016.

Cao ondertekening 2015

Op 9 juli 2015 hebben cao-partijen (directie MMS en vakbonden) de toen voorliggende MMS cao-tekst 2012-2017 goedgekeurd en ondertekend.

Inmiddels was op 1 juli 2015, bij de inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ), de ketenregeling van artikel 7:668a BW gewijzigd, onder meer in die zin dat de maximumduur van de keten van elkaar opvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten is verkort (van 36) tot 24 maanden.

Van de zijde van MMS is verzuimd om tijdens het bespreken van de laatste tekstwijzigingen op 9 juli 2015 de vakbonden op de hoogte te stellen van het feit dat in de voorliggende maanden 15 werknemers met een contract voor bepaalde tijd aansluitend op twee eerdere jaarcontracten een 3e jaarcontract hadden gekregen, waarmee zij volgens de tekst van de cao daarna een dienstverband voor onbepaalde tijd zouden verwerven.

MMS heeft nadat zij op 1 februari 2016 via een brief van een 15-tal werknemers met een contract voor bepaalde tijd (en een 3e jaarcontract aaneensluitend) hiervan in kennis was gesteld, de vakbonden nadrukkelijk uitgenodigd voor overleg en verzocht om de cao-tekst met terugwerkende kracht aan te passen.

Dat was voor de vakbonden een brug te ver. Vakbonden zijn niet opgericht om met terugwerkende kracht rechten van werknemers af te pakken, omdat een werkgever zijn werk niet naar behoren heeft uitgevoerd.

Uiteindelijk heeft MMS de weg naar de rechter gezocht (Kort Geding) om de rechter te laten bepalen dat de vakbonden alsnog met terugwerkende kracht de cao-tekst op dit onderdeel aan moeten passen.

De rechter heeft op 25 april 2016 uitspraak gedaan en heeft het volgende bepaald:

-          Vakbonden dienen hun medewerking te verlenen (binnen 10 dagen vanaf 25 april 2016) aan een wijziging van de tekst van Bijlage II bij de MMS cao 2012-2017 zodat cao-partijen, niet alleen MMS maar ook FNV en CNV, met de wijziging van Bijlage II niet anders tot uitdrukking hebben willen brengen dan dat vanaf 1 oktober 2012 niet van de wettelijke ketenregeling wordt afgeweken;

-          Het ligt niet op de weg van de rechter om de tekst van een cao-bepaling vast te stellen;

-          Cao partijen moeten de gelegenheid hebben om met elkaar te onderhandelen (afronding van het overleg binnen 6 weken na 25 april 2016) over een nieuwe tekst die aansluit bij de door de rechter vastgestelde bedoeling om de achtereenvolgende wettelijke ketenregeling van toepassing te laten zijn;

-          Vakbonden kunnen geen cao - wijziging op basis van een veroordeling door de rechter doorvoeren – dus buiten de betrokken leden om - zoals door MMS was geëist;

-          De nieuwe cao-tekst moet eerst aan de leden van de vakbonden ter goedkeuring worden voorgelegd, binnen 2 weken na afronding van het overleg;

-          Indien de geraadpleegde leden de nieuwe cao-tekst goedkeuren, moeten de vakbonden er aan meewerken dat de nieuwe tekst binnen 10 dagen na beëindiging van de ledenraadpleging onderdeel van de huidige cao gaat uitmaken.

Voorstel vakbonden

Met de kaderleden van de vakbonden hebben we inmiddels een voorstel op papier gezet welke ons inziens voldoet aan de eis van de rechter en deze zullen wij voor de 19e mei aan MMS doen toekomen.

Uiteraard zullen we ook overleggen of en op welke wijze we kennis van mensen kunnen behouden en welke mogelijkheden er toch nog kunnen zijn om de mensen die nu aangezegd zijn dat het werk bij MMS stopt toch te kunnen laten werken.

Vragen aan MMS

Daarnaast hebben we aan MMS gevraagd ons voorafgaande aan het overleg inzicht te geven in de aantallen BBL contracten en in welke fase deze contracten zitten, hoe vaak achter elkaar ze gegeven zijn en welke afloopdata daarbij horen,  maar hetzelfde willen we weten van bepaalde tijd contracten. Daarnaast willen we precies de verhouding weten onbepaalde tijd contracten versus   BBL / bepaalde tijd contracten.

Informatie en raadpleging

Zodra we uit het gesprek met MMS zijn zullen we jullie uiteraard informeren en raadplegen over de uiteindelijke tekst.

Met vriendelijke groeten,

Albert van Damme, vakbondsbestuurder CNV Vakmensen

Niek Stam, bestuurder FNV Havens

Rotterdam, 12 mei 2016

Please publish modules in offcanvas position.