cao-overleg en wijzigingsvoorstellen op huidige cao P&O NSF

P&O North Sea Ferries BV
t.a.v. de directie
Postbus 1123
3180 AC ROZENBURG

Datum: 23 juni 2017 

Ons kenmerk: 170623NSt/JKo
Onderwerp: cao-overleg en wijzigingsvoorstellen op huidige cao

Geachte directie,

Met dit schrijven nodigen wij u uit om tot een planning van het aanstaande cao-overleg te komen. Het heeft onze voorkeur om een aantal data vast te leggen omdat ondergetekende te maken heeft met meerdere cao-trajecten in de havensector. Het zou goed zijn om uw voorkeurdata dan wel verhinderdata van u spoedig te vernemen. Gaarne willen wij de vaststelling van overlegdata voor begin juli afgerond hebben. Wij zoeken in de eerste week van augustus en in de periode na augustus.

Ook ontvangen wij graag op korte termijn uw voorstellenbrief.

Tijd voor een normale loonsverhoging!
FNV Havens heeft ter voorbereiding van het aanstaande cao-overleg terug gekeken naar de afgelopen 15 jaar. Wij stellen dan vast dat de verbetering van de loon- en arbeidsvoorwaarden maar zeer gering is geweest. De lonen zijn nauwelijks gestegen en in de afgelopen 10 jaar is geen sprake geweest van initiële loonsverhogingen. Daar waar P&O Ferries met hun salariëring als een AAA bedrijf bovenaan stond in de sector is het zo dat bedrijven zoals Stena Line en DFDS de afgelopen jaren een grote inhaalslag geleverd hebben t.o.v. van P&O Ferries. P&O Ferries staat nu dan ook qua salariëring onderaan. Medewerkers hebben jarenlang genoegen moeten nemen met eenmalige uitkeringen. Een toelage was dus jarenlang minimaal waardoor inkomensontwikkeling van de werknemers bij P&O is achtergebleven. Het is tijd voor een normale loonsverhoging!

P&O Ferries nog steeds koploper!
P&O Ferries is wel koploper in klagen en bezuinigingen. In de afgelopen jaren is constant op verzoek van de directie gezocht naar zgn. synergie en het op alle objecten verkleinen van ploegensterktes. De grens is NU bereikt en eigenlijk is in de druk bezochte ledenvergaderingen geconstateerd dat het steeds vaker voorkomt dat wij
door de grens van acceptatie zakken.
Wij zullen dan ook geen voorstellen meer ter bespreking accepteren die uitgaan van negatieve veranderingen voor de werknemers op de kade. Het is meer dan genoeg geweest. Overigens is er ook reeds geruime tijd sprake van een toename van werkzaamheden. Gebleken is dat u de met ons gemaakte afspraken bij het verkleinen van de ploegensterkte nagenoeg geen gestand heeft gedaan. Volgens deze afspraken zou u bij een toename van werkzaamheden de ploegensterkte opplussen. Volgens de achterban gebeurt opplussen te weinig.

De huidige werknemers van P&O hebben dus jaren van stilstand en achteruitgang in ploegensterkte meegemaakt. Dat geeft niet direct een beeld dat de toekomst van P&O vaststaat. Daarom is terughoudendheid in het aannemen van nieuw personeel een ‘must’. P&O Ferries zal FNV Havens op voorhand moeten betrekken wanneer P&O Ferries het voornemen heeft nieuw personeel aan te nemen. FNV Havens is namelijk niet alleen goed bij het doorvoeren van een reorganisatie. In 2003 heeft FNV Havens bij de reorganisatie niet voor niks afspraken gemaakt met P&O over een vaste en flexibele schil.

Met name met de focus op de toekomst vragen wij ons ook af hoe een werkgever zoals P&O er voor gaat zorgen dat werknemers die te maken krijgen met de steeds latere AOW-/pensioenleeftijd hun tijd tot AOW op een gezonde en functionele wijze gaan volbrengen binnen het bedrijf. Of is de tijd aangebroken dat ook een werkgever zoals P&O op staat naar de politiek toe en laat weten en merken dat dit niet gezond is voor de werknemers en het bedrijf? Dit lijkt ons ook een discussie waard tijdens het overleg met een goede en duidelijke afronding met waar wie staat in deze.

Hier vindt u onze eisen uit onze ledenvergaderingen aangaande cao-voorstellen voor het komende cao-overleg:

- Cao-periode van 2 jaar ingaande 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018;
- Voortzetten van het huidige systeem van automatische prijscompensatie;
- Een structurele loonsverhoging van de huidige basismaandsalarissen van tenminste 3%;
- Een eenmalige uitkering in december 2017 en december 2018 van bruto € 1040,00;
- Indien de werkgever bereid is om een 13e schemamaand uit te wisselen voor het schrappen van de winstdelingsregeling dan zijn wij bereid dit gesprek   intensief te voeren;
- (artikel A28): Voorzetting van de cao-afspraak ‘Vrije dagen voor werknemers van 55 tot en met 64 jaar’ tot aan AOW-gerechtigde leeftijd. Dus ook 15 dagen vanaf 65 jaar tot aan AOW-gerechtigde leeftijd;
- De toepassing van het zgn. pro rata principe bij artikel A 28 moet herzien worden;

- De Optas A regeling zal verbeterd moeten worden zodat deze in ieder geval past binnen de door de SVBPVH gestelde voorwaarden voor Stap 4b en Stap 6;
- Bij de Senioren Havenfit Regeling moeten de vrije dagen worden ingeroosterd. De dagen waarop men nu werkt zijn maandag, woensdag en vrijdag. De te werken dagen zullen niet meer automatisch deze dagen zijn. Werkgever en werknemer zullen in samenspraak bepalen welke dagen een werknemer komt werken. FNV Havens gaat dit monitoren;
- Het ‘snipperbeleid’ dient beter nageleefd te worden. Het komt te vaak voor dat vanwege een tekort aan in te huren werknemers het snipperbeleid onder druk komt te staan of geheel niet wordt nageleefd. De ploegenbezetting is te krap. De flexibele schil van bij erkende partijen in te huren werknemers moet worden vergroot om pieken op te vangen;
- Reparatie van het 3e jaar WW moet gaan plaatsvinden;
- Kantine: voorheen was het zo dat als er in het weekend gewerkt werd en men klaar was met de boot dan kon men naar huis. Dit is de reden geweest de kantine te sluiten. Een dichte kantine was in die tijd geen probleem. Inmiddels moet iedereen tot einde dienst blijven en is de kantine nog steeds dicht. De kantine zal op gezette tijden opnieuw geopend moeten gaan worden;
- Etensgeld: er zijn overwegend klachten over de kwaliteit van het eten wat van boord van het schip komt. Onze leden stellen voor om in het vervolg iedereen een maaltijdvergoeding te geven van netto € 5,00 zodat men hun eigen maaltijd kan kopen;
- Indeling in de juiste salarisschaal: in de periode 2009-2010 is onder punt 14 afgesproken dat het uitgangspunt ‘gelijk werk, gelijk loon met in achtneming van de bestaande functielijst/opbouw en salarissen’ toegepast zou gaan worden. Inmiddels is ons duidelijk geworden dat nog een groep van circa 10 personen toentertijd tijdens de inventarisatie zich om onbekende redenen niet gemeld hebben. Deze personen worden ook ingedeeld op verschillende objecten en in verschillende functies maar ontvangen niet de juiste beloning. Dit willen wij graag per 1 januari 2017 gecorrigeerd zien.

Wij behouden ons nadrukkelijk het recht voor om gedurende de onderhandelingen voorstellen toe te voegen, te wijzigen of in te trekken.
Graag ontvangen wij uw voorstellen brief en datavoorstellen voor overleg.
Met vriendelijke groet,

Niek Stam
Bestuurder FNV Havens
VAB P&O Ferries Kade cao

Please publish modules in offcanvas position.